For English see below

NEDERLANDS

Cookiebeleid (EU)

Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02 juni 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

 1. Introductie

Op onze website, https://www.flowtobalance.com/ (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

 1. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 1. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op je device.

 1. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

 1. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in je winkelmand bewaard blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

5.2 Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

5.3 Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

 1. Geplaatste cookies

WordPress                                                                                                  Functioneel

 1. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Accepteren’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

7.1 Beheer uw cookie toestemming

Beheer toestemming Huidige status: Geweigerd

 1. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 1. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van je browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

 1. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Flow to Balance – Ioana Vancea
Borgloonstraat 17, 1066HG

Amsterdam

Nederland
Website: https://www.flowtobalance.com/

Email: flowtobalance [at] gmail.com

Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 02 juni 2022ENGLISH

This Cookie Statement was last updated on May 22, 2021 and applies to citizens and legally permanent residents of the European Economic Area.

 1. Introduction

Our website, https://www.flowtobalance.com/ (hereinafter: “the website”) uses cookies and other related techniques. (Hereinafter, all techniques are referred to as “cookies” for convenience). Cookies are also placed via third parties engaged by us. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

 1. What are cookies?

A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or other device. The information stored therein can be sent back to our servers or those of the relevant third parties on a subsequent visit.

 1. What are scripts?

A script is a piece of programming code that is used to make our website function properly and interactively. This code is executed on our server or on your device.

 1. What is a web beacon?

A web beacon (also pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to map traffic on a website. To do this, various information about you is stored with the help of web beacons.

5. Cookies
5.1 Technical or functional cookies
Some cookies ensure that certain parts of the site work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies we ensure that you can visit our site more easily. In this way, for example, you do not have to enter the same information every time you visit our site and it is possible, among other things, that the items in your shopping cart are saved until you have paid. We may place these cookies without your consent.

5.2 Marketing/Tracking cookies
Marketing/Tracking cookies are cookies or any other form of local storage, which are used to create user profiles for the purpose of showing advertisements or to track the user on this or different websites for similar marketing purposes.

5.3 Social media buttons
Our website includes buttons from Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn to promote web pages (e.g. "like", "pin") or share (e.g. "tweet") on social networks such as Facebook and Instagram, LinkedIn. These buttons work by means of pieces of code that come from Facebook and Instagram themselves. Cookies are placed through this code. The social media buttons can also store and process certain data, so that personalized advertisements can be shown to you. Read the privacy statement of these parties (which can change regularly) to find out what they do with your (personal) data that they process via these cookies. The information they collect is anonymized as much as possible. Facebook and Instagram are based in the United States. 

6. Placed cookies
WordPress                                                                                        Functional 

7. Consent
When you visit our website for the first time, we show a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on 'Accept' you give us permission to use all cookies and plugins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the placing of cookies via your browser, but keep in mind that our website may no longer work optimally.
7.1 Manage your cookie consent
Manage permission
Current status: Denied
 

8. Your rights with regard to personal data
You have the following rights with regard to your personal data:
•        You have the right to know why your personal data is needed, what happens to it and how long it is stored.
•        Right of access: you can submit a request to inspect the data that we process about you.
•        Right to rectification and completion: you have the right to supplement, correct, delete or block your personal data whenever you want.
•        If you give us permission to process your data, you have the right to withdraw that permission and have your personal data deleted.
•        Right to data portability: you have the right to request all your personal data from the Controller and to transfer it in its entirety to another Controller.
•        Right to object: you can object to the processing of your data. We will comply with this, unless there are valid reasons for processing.
To exercise these rights, please contact us. See the contact information at the bottom of this Cookie Statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to file a complaint with the supervisory authority (the Dutch Data Protection Authority). 

9. Enable/Disable and Delete Cookies
You can delete cookies automatically or manually via your internet browser. You can also indicate that certain cookies may not be placed. Another possibility is that you set your internet browser in such a way that you receive a message when a cookie is placed. More information about these options can be found in the instructions of the Help function of your browser.
Please note: our site may not function optimally if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your permission when you visit our sites again. 

10. Contact Information
For questions and/or comments regarding our Cookie Policy and this statement, please contact us using the following contact information:

Flow to Balance – Ioana Vancea
Borgloonstraat 17, 1066HG

Amsterdam

Nederland
Website: https://www.flowtobalance.com/

Email: flowtobalance [at] gmail.com

Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 02 juni 2022